Uraohjaus voisi kuulua yritysten arkipäivään ja sitä voisi hyödyntää siten, että koko yritys hyötyy työntekijöiden kehittymisestä omalla urallaan. Uraohjauksen ei tarvitse johtaa irtisanomiseen ja “paremman” työn etsimiseen vaan se voi liittyä myös kehittymiseen ja uralla etenemiseen työllistävän yrityksen sisällä.

Uraohjaus on erilaista pienissä ja isoissa yrityksissä

Isoissa yrityksissä on luonnostaan enemmän etenemismahdollisuuksia, kuin pienissä. Ylemmältä tasolta saattaa avautua virkoja ja työpaikkoja, joita työntekijä voi sitten hakea. Pienissä yrityksissä uraohjauksen tavoitteita pyritään usein toteuttamaan enemmän työnkuvan muokkaamisella.

Uraohjaukseen voi liittyä ulkopuolinen konsultti tai oman yrityksen henkilöstöasioista vastaava henkilö. Joskus toimitusjohtaja on itse niin taitava johtaja, että osaa vetää riittävää uraohjausta henkilöstölleen.

Uraohjaus koostuu usein henkilökohtaisista keskusteluista ja ryhmäkeskusteluista. Joskus apuna käytetään lomaketta, jonka kautta asiaa ryhdytään käsittelemään. Yhteisten kysymysten kautta ollaan jo ennakolta samassa aiheessa, samalla taajuudella. Kysymykset käsittelevät työntekijän taitoja, valmiuksia, tämän hetkisiä työtehtäviä ja niistä suoriutumista. Niihin liittyy usein myös toiveita tulevasta.

Pienissä yrityksissä lähdetään siis miettimään käytyjen keskustelujen pohjalta sitä, miten työntekijän työnkuvaa voisi muuttaa, jotta hän voisi olla tehokkaampi työntekijä, kehittyä työssään ja olla kaikin tavoin tyytyväisempi. Keinoiksi voidaan miettiä myös koulutusta, jos jokin työtehtävä tuntuu esimerkiksi liian haastavalta tms.

Isommissa yrityksissä uraohjauksessa pyritään kannustamaan työntekijää suoriutumaan työtehtävistään entistä paremmin. Uralla kannustetaan etenemään hakemalla avautuvia työpaikkoja sekä lisäämällä nykyisten työtehtävin vastuualueita mahdollisuuksien mukaan. Myös isommissa yrityksissä voidaan järjestää työntekijöille mahdollisuus osallistua koulutuksiin tai järjestää koulutus työpaikalle. Vaikka koulutus olisi vain ammattitaitoa ylläpitävää, se on silti uraohjaukseen liittyvää. Uraohjaukseen liittyy uusien taitojen hankkiminen, mutta yhtä lailla tärkeätä on myös jo olemassa olevien taitojen ylläpitäminen.

Kehityskeskusteluissa ytimenä uraohjaus

Yritykset ovat lainpuitteissa velvoitettuja käymään kehityskeskusteluja alaisiensa kanssa. Uraohjaus yhdistyy monesti kehityskeskusteluun, mutta nimi kannattaisi kuitenkin muuttaa. Työntekijät jännittävät usein kehityskeskusteluja, vaikka syytä harvoin on. Kehityskeskustelut myös harvoin johtavat mihinkään konkreettisiin toimenpiteisiin. Ne ovat tehottomia ja aikaa vieviä.

Jos kehityskeskusteluissa otettaisiin konkreettisempi kulma ja tehtäisiin heti tarvittavia muutoksia, työntekijät oppisivat ottamaan kehityskeskustelut vakavasti, mutta eivät pelkäisi niitä. Kehityskeskustelut olisivat oiva paikka kehittää työntekijöiden uraa.

Lakisääteinen uraohjaus

Joskus yritys on velvollinen tarjoamaan työntekijöilleen lakisääteistä uraohjausta tai ammattitaitoa edistävää koulutusta. Tällaisia tilanteita ovat yt-neuvottelut, muutostilanteet sekä irtisanomistilanteet. Isojen irtisanomisten ja laajojen yt-neuvottelujen yhteydessä yrityksen on tarjottava työntekijöilleen heidän työllistymistään edistävää koulutusta. Tarkoituksena on lain avulla varmistaa, ettei kukaan jäisi potkujen jälkeen tyhjän päälle. Koulutuksissa käsitellään työnhakua ja nykypäivän työelämän vaatimuksia. Moni kokee koulutukset jopa turhiksi, mutta usein ongelmana onkin kirjava osallistujajoukko.

Myös työnkuvan muuttuessa merkittävästi työnantaja on velvollinen tarjoamaan työntekijöilleen koulutusta, jonka avulla muutoksesta mahdollista selvitä tehokkaasti.

Lakisääteiset uraohjaukset suorittaa usein TE-toimisto. Joskus isoissa yrityksissä palkataan erillinen konsultti tätä tehtävää varten.

Uraohjauksesta hyötyvät yritys ja työntekijä

Uraohjaus on asia, josta hyötyvä niin työntekijät kuin yrityskin. Yritys saa uraohjauksen kautta tietoa työntekijän osaamisesta, tavoitteista ja piilevistäkin kyvyistä. Lisäksi uraohjauksessa työntekijät yleensä inspiroituvat ja innostuvat uudelleen työstään.

Työntekijä taas saa uraohjauksen kautta selkeämmän käsityksen omasta osaamisestaan. Kun tietää mitä osaa, voi kehittää itsevarmuutta. Itsevarmuus taas tukee työtehtävien tehokasta suorittamista ja työmukavuutta.

Uraohjaus päästää myös työntekijän vaikuttamaan jossain määrin omiin työtehtäviinsä ja siihen, mihin asiaan hän itse tarvitsee tukea lisäkoulutuksen kautta. Uraohjaus selkeyttää henkilöstöhallintaa yrityksessä ja motivoi työntekijöitä suoriutumaan töistään paremmin. Uraohjaus tuntuu usein työntekijöistä siltä, että heitä arvostetaan.